Informacje Powiatowe

 

PFRON.png

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Mocarzewie realizuje w roku szkolnym 2023/2024   pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus” na podstawie  umowy zawartej między PFRON w Warszawie, a Powiatem Gostynińskim.

Zgodnie z założeniami PFRON i wytycznymi obowiązującymi w programie beneficjentami zajęć są niezatrudnione osoby niepełnosprawne będące absolwentami OREW, ORW, bądź SPdP z niepełnosprawnością intelektualną, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej).

Wsparcie udzielane w ramach Programu obejmuje:

1) zajęcia usprawniające z zakresu dużej i małej motoryki oraz mające na celu wzmocnienie samodzielności życiowej oraz utrzymanie nabytych wcześniej umiejętności,

2) pomoc psychologiczną, poradnictwo, wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego,

3) udział w zajęciach terapeutycznych i usprawniających ruchowo,

4) usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym utrzymanie higieny osobistej,

5) działania aktywizujące zawodowo,

6) zajęcia rewalidacyjno-terapeutyczne wzmacniające samodzielność życiową oraz doskonalenie nabytych umiejętności, terapia ręki,

7) zajęcia rozwijające i doskonalące umiejętności komunikacji werbalnej i poza werbalnej – potrzebnej do samodzielności życiowej,

8) zajęcia muzyczno-rytmiczno-ruchowe- koło rozwijające zainteresowania,

9) arteterapia- zajęcia przez sztukę i zajęcia usprawniające manualnie,

10) sensoplastyka.

Pilotażowy program "Rehabilitacja 25 plus" finansowany jest ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Planowana łączna kwota środków PFRON do wykorzystania na realizację programu w roku szkolnym 2023/2024 to 468 000,00 zł. W roku szkolnym 2023/2024 wsparciem jest objętych 13 uczestników. Beneficjenci programu przygotowywani są do uczestnictwa w życiu społecznym, a także do podjęcia aktywności zawodowej.

 

Magdalena Krupińska
Wydział Edukacji i Kultury
Starostwo Powiatowe w Gostyninie

 

Przebudowa modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1458W Sanniki Iłów

 

      Powiat Gostyniński dba o bezpieczeństwo ruchu drogowego i komfort mieszkańców poruszających się po drogach powiatowych. Każdego roku inwestycje drogowe realizowane są w oparciu o środki własne, pozyskane dofinansowanie oraz przy partycypacji w kosztach gminnych jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki temu możliwa jest sukcesywna przebudowa i modernizacja dróg powiatowych. W tym celu w 2023 r. zrealizowano zadania polegające na przebudowie i modernizacji dróg na kilku odcinkach. Planuje się również realizację kolejnych tego typu zadania.

Zrealizowane zadania obejmują:

1. Przebudowa – modernizacja odcinka drogi powiatowej Sanniki-Iłów. Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi na odcinku 0,990 km w m. Sielce gm. Sanniki. Łączny koszt prac na tym odcinku drogi wyniósł 495 421,86 zł.

2. Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej Gąbin-Janówek. Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi na odcinku 0,990 km w m. Radycza gm. Pacyna. W sumie inwestycja kosztowała 478 228,92 zł.

Inwestycje w trakcie realizacji

W trakcie przebudowy są odcinki drogi powiatowej:

1. Skrzeszewy-Sejkowice. Zadanie polega na przebudowie odcinka drogi o dł. 1,6 km w m. Sejkowice i Przylaski gm. Pacyna. Łączny koszt zadania to 2 207 850 zł.

2. Suserz-Rybie-Nowy Kamień oraz Nowy Kamień-Lwówek - aktualnie trwa procedura przetargowa na wymienione odcinki. Zadanie polegać będzie na przebudowie odcinka drogi o dł. 1.2 km w m. Rybie, gm. Pacyna oraz odcinka drogi o dł. 1.8 km w m. Lwówek i Lipińskie, gm. Sanniki. Łączny koszt inwestycji to 4 523 602,28 zł.

3. Lipianki - Białe - Sendeń Duży oraz Gostynin - Modrzew. Na pierwszej z wymienionych dróg prace prowadzone są na odcinku 2,9 km w m. Białe i Klusek gm. Gostynin, natomiast na drugiej w dwóch odcinkach o łącznej długości 2,8 km w m. Kiełpieniec i Osowia, gm. Szczawin Kościelny. Łączna kwota przeznaczona na zadanie to 4 358 689,50 zł.

4. Sierakówek-Kamieniec. Inwestycja realizowana jest na odcinkach o łącznej długości 1,9 km w m. Kleniew, Trębki i Witoldów w gm. Szczawin Kościelny i Gostynin. Łączny koszt inwestycji to 1 951 230 zł.

5. Suserz-Józefków-Trębki-gr. woj. na odc. od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573 w m. Białka, Józefków, Budki Suserskie w gm. Szczawin Kościelny na odcinku drogi o dł. 5,145 km. Na ten cel powiat przeznacza środki własne w kwocie 4 002 604,50 zł, zadanie jest również dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4 002 604,50 zł. Łączny koszt inwestycji to 8 005 209 zł.

Dalsze inwestycje Powiatu Gostynińskiego

W perspektywie są kolejne prace na drogach Powiatu Gostynińskiego. Aktualnie trwa procedura przetargowa w przypadku przebudowy odcinka drogi powiatowej Pacyna-Osmolin – zadanie polegać będzie na budowie chodnika o dł. 380 mb oraz bezpiecznego przejścia dla pieszych w m. Osmolin. W sumie koszt inwestycji to 467 604,78 zł.

Kolejnymi inwestycjami drogowymi, na które Powiat Gostyniński uzyskał dofinansowania są środki pochodzą z Rządowego Programu Polski Ład:

1. W ramach inwestycji po PGR zostanie przeprowadzona modernizacja dróg powiatowych:

- Droga Pacyna – Luszyn – Długie w m. Luszyn i Pacyna Gmina Pacyna na odcinku ok. 2,0 km.

- Droga Sanniki – Iłów –w m. Sielce Gmina Sanniki na odcinku ok. 2,0 km.

Szacowany koszt to 2 000 000,00 zł.

2. W ramach inwestycji strategicznych zostanie przeprowadzona modernizacja dróg powiatowych:

- Droga Szczawin – Sierakówek – Sokołów w m. Osiny i Marianów Sierakowski (Gmina Gostynin), odcinek o dł. 1,8 km.

- Droga Szczawin Kościelny – Józefków w m. Przychód i Krzymów (Gmina Szczawin Kościelny). odcinek o dł. 1,8 km.

Łączny szacowany koszt to 1 950 000,00 zł.

3. Modernizacja dróg powiatowych:

- Droga Skrzeszewy – Kamieniec w m. Skrzeszewy (Gmina Pacyna), na odcinku ok. 1,7 km

- Droga Czyżew – Nowe Budy – Barcik w m. Barcik i Czyżew (Gmina Sanniki) na odcinku o dł. 1,8 km.

Szacowany koszt 2 000 000,00 zł.

Przebudowa dróg, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców naszego powiatu jest jednym z priorytetowych zadań, na których Powiat Gostyniński koncentruje środki finansowe.

W roku 2023 na drogach powiatu gostynińskiego dzieje się wiele. Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski mocno wspiera inwestycje drogowe, które sukcesywnie są realizowane i planowane są kolejne.

Inwestycje drogowe realizowane są ze środków własnych Powiatu oraz dzięki wsparciu finansowemu z Funduszy, Programów, budżetów: Państwa, Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, jak i partycypacji w kosztach gminnych jednostek samorządu terytorialnego.

kondolencje

9

 

 

W dniu  1 grudnia 2023r o godzinie 10.00 przed tablicą poświęconą pamięci ppor. Henryka Jóźwika pseudonim „Groźny” zamieszczonej na budynku Komendy Powiatowej Policji rozpoczęły się obchody 84 rocznicy rozstrzelania Mieszkańców  Miasta Gostynina i Ziemi Gostynińskiej przez hitlerowców w 1939 roku.
Delegacja Powiatu Gostynińskiego reprezentowana przez Starostę Gostynińskiego Arkadiusza Boruszewskiego, Przewodniczącą Rady Powiatu Panią Katarzynę Osowicz-Szewczyk oraz Kierownika Biura Zarządzania Kryzysowego Jacka Nowickiego oddali hołd bohaterom oraz złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą ppor. Henryka Józwika i Żołnierzy Niezłomnych Północnego Mazowsza.

Następnie delegacje  udały się pod Pomnik Pomordowanych w Woli Łąckiej na kolejną część obchodów, gdzie odbyły się okolicznościowe wystąpienia Burmistrza Miasta Gostynina oraz Wójta Gminy Gostynin, modlitwy za pomordowanych oraz złożenie wiązanek i kwiatów. Kolejnym punktem obchodów był program słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 1 grudnia 1939 w Emilianowie.

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Gostyninie

               oraz Urząd Miasta Gostynina

 

1.1762022.23.3

F hp ZJWcAADQcV