NABÓR ELEKTRONICZNY DO KLAS PIERWSZYCH
SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

Nabór na rok szkolny 2023/2024 do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Gostyniński, prowadzony jest w systemie on-line, w którym gromadzone są dane na temat szkół, tworzonych przez nie oddziałów oraz pełne informacje na temat kandydatów.

Ważnym celem wykorzystania systemu elektronicznego w trakcie rekrutacji jest ograniczenie liczby wizyt kandydata w szkołach. W tradycyjnym przypadku, kandydując do kilku szkół uczeń musiał wszystkie je odwiedzić i we wszystkich złożyć wniosek.

Dzięki wykorzystaniu elektronicznego systemu naboru kandydat składa wyłącznie jeden wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej bez względu na liczbę szkół, które wybrał na terenie Powiatu Gostynińskiego. Wniosek składany jest wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024 do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Gostyniński rozpoczną  działalność:

Szkolne Punkty Informacyjne, mieszczące się w budynkach szkół ponadpodstawowych,     w których można uzyskać informacje związane z rekrutacją, a także dokonać rejestracji
w systemie elektronicznego naboru przy wsparciu ze strony szkoły.

I etap

Wprowadzenie danych do elektronicznego systemu rekrutacji

Krok I

Każdy kandydat do szkoły ponadpodstawowej rejestruje się w elektronicznym systemie naboru dostępnym pod linkiem:

powiatgostyninski.edu.com.pl

Rejestracja kandydata wymaga podania danych osobowych kandydata oraz danych co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych.

Podanie adresu e-mail kandydata jest bardzo ważne, ponieważ w przypadku zagubienia loginu lub hasła możliwe będzie odzyskanie dostępu do systemu elektronicznego naboru.

Podanie numeru telefonu rodzica umożliwi szkole pierwszego wyboru kontakt z rodzicem.

Krok II

Kandydat wybiera szkoły i oddziały, do których chce być przyjęty!

Przez szkołę należy rozumieć nie Zespół Szkół, ale konkretną szkołę np. X Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół ….).

Kandydat może wybrać dowolną liczbę szkół oraz dowolną liczbę oddziałów w każdej
z wybranych szkół.

Kandydat ustala kolejność wybranych oddziałów jest to tzw. lista preferencji.   Oddział, który wybierze jako pierwszy na liście preferencji, system uzna za najważniejszy
dla kandydata, a oddział ostatni z listy, jako oddział, którym jest najmniej zainteresowany.

Długość listy preferencji jest dowolna i zależy wyłącznie od kandydata.

Kolejność na liście preferencji jest rzeczą najważniejszą! Jest ona autonomiczną decyzją kandydata i nie może być zmieniona przez osoby trzecie lub przez „system”.

Trzeba dobrze przemyśleć kolejność!

Kandydat, którego wyniki pozwalałyby zostać przyjętym do kilku oddziałów, zostanie umieszczony w tym z nich, który znajduje się najwyżej na jego liście preferencji.

Przykładowo poniżej przedstawiono dwa różne sposoby konstruowania listy preferencji:

                   Sposób I :                                                                               Sposób II :

  1. Oddział 1a ze szkoły X                                                  1. Oddział 1a ze szkoły X
  2. Oddział 1a ze szkoły Y                                                   2. Oddział 1b ze szkoły X
  3. Oddział 1c ze szkoły Z                                                   3. Oddział 1c ze szkoły X
  4. Oddział 1b ze szkoły Y                                                   4. Oddział 1d ze szkoły X
  5. Oddział 1d ze szkoły X                                                       5. Oddział 1b ze szkoły Y
  6. ...                                                                                     6. Oddział 1d ze szkoły Y
  7. Oddział 1a ze szkoły Y
  8. ...

Kandydat wybiera sposób I, jeśli zależy mu na konkretnym kierunku kształcenia.
Kandydat wybiera sposób II, jeśli zależy mu na dostaniu się do konkretnej szkoły bez względu na kierunek kształcenia.

 Należy pamiętać, że im dłuższa jest lista preferencji, tym większe szanse kandydata
na to, że zostanie przyjęty.

Wybranie jednego oddziału na liście preferencji nie gwarantuje przyjęcia do szkoły.

Kandydat może zostać zakwalifikowany wyłącznie do jednego oddziału

Krok III

Należy wydrukować uzupełniony wniosek z elektronicznego systemu naboru.

II etap


Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z niezbędnymi dokumentami

Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru wypełniony i wydrukowany z systemu elektronicznego naboru wniosek o przyjęcie do szkoły.

Wniosek w wersji papierowej musi zostać podpisany przez co najmniej jednego rodzica.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które potwierdzają spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w procesie rekrutacji.

Szkołą pierwszego wyboru jest szkoła prowadząca oddział, który znajduje się na pierwszym miejscu na liście preferencji.

W szkole wniosek zostanie zweryfikowany pod względem zgodności z danymi w systemie.

III etap

Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Kandydaci wpisują w elektronicznym systemie naboru swoje oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Kandydat dostarcza kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia     o wynikach egzaminu ósmoklasisty do szkoły pierwszego wyboru.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty wprowadza do systemu szkoła pierwszego wyboru.

Do zakończenia tego etapu będzie można dokonać zmiany na liście preferencji.

Pamiętaj: Zmiana kolejności na liście preferencji, wymaga wycofania starego wniosku               ze szkoły oraz złożenia nowego wniosku w wersji papierowej w szkole pierwszego wyboru. Dane w systemie elektronicznego naboru, muszą być zgodne z danymi z wniosku w wersji papierowej.

IV etap


Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół

 

Kandydat może zostać zakwalifikowany tylko do jednego oddziału.

V etap


Potwierdzenie woli podjęcia nauki

Kandydat potwierdzenie wolę podjęcia nauki w szkole, do której został zakalikowany poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe , kandydat dostarcza także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

VI etap

 

Podanie przez szkoły listy uczniów przyjętych!!!!

 

 

Uwaga: Od dnia 31 lipca 2023 r. prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca.